ENFJ

Förenade Familjehem AB - För familjehem, av familjehem.

Vid förfrågningar kan du dygnet runt ringa oss på telefonnummer:

070-547 26 60

Porträtt av en

enfj

Extraversion, iNtuition, känsla som bedömer

 

ENFJ (Extraversion, iNtuition, känsla som bedömer) är en akronym som används i Myers-Briggs typindikator Publikationer (MBTI).

 

ENFJ är min personlighet

Här kan du ta del av hur den MBTI-test utföll som jag gjorde sommaren 2010. Myers-Briggs Type Indicator är världens mest utprövade personlighetsinventorium. MBTI visar en persons psykologiska preferenser på fyra olika skalor; energi, varseblivning, beslutsfattande och livsstil.

-------------------------------------------------------------------------------

 

Personbeskrivning

 

Starka sidor

Människor med denna preferensprofil har sitt fokus på andra, och har lätt att förstå andra människors känslor - deras motiv, deras bekymmer och glädjeämnen. De är inriktade på att att stötta andra och uppmuntra deras växt och utveckling. Ofta fungerar de som katalysatorer som lockar fram det bästa hos andra, och kan vara såväl inspirerande ledare som lojala följeslagare.

 

Karaktäristiska drag

ENFJ--profiler baserar sina beslut på sin personliga värdeskala. De använder sin känslofunktion främst i yttervärlden och utstrålar värme och energi. De ser till det bästa i andra och värderar harmoni och samarbete. Ofta är de

- varma, medkännande och stöttande

- lojala och pålitliga

De ser mening och samband där detta inte är uppenbart för andra. Nya idéer väcker deras nyfikenhet, och de stimuleras av möjligheten att kunna bidra med något värdefullt till mänskligheten. Människor med ENFJ-profil tenderar att

- vara fantasifulla

- uppskatta variation och nya utmaningar

De har god blick för andras potential och lägger ner mycket energi på att stötta deras utveckling. De underlättar för andra på ett taktfullt sätt. De tar ansvar för att organisera samvaron mellan kollegor, vänner och familj på ett sätt som gör att alla är delaktiga, frid råder och alla trivs.

 

Andras bild

ENFJ--profiler är energiska, entusiastiska och mycket uppmärksamma på andra. Deras genuina intresse kan ofta locka fram och få den mest reserverade människa att bli delaktig. De lyssnar på och stöttar andra, men har också mycket bestämda värderingar och åsikter som de klart uttalar. De stimuleras av umgänget med andra människor och är socialt kompetenta, men har också ett starkt behov av intima relationer. De lägger ner stor entusiasm och kraft för att skapa och vidmakthålla sådana.

De vill ha ett välorganiserat liv och ogillar tvetydiga relationer eller situationer. Om människors behov kommer i konflikt med tidsplaner eller regler, får de mänskliga behoven komma främst. Andra ser dem i allmänhet som

- sociala, personliga, sympatiska, älskvärda

- uttrycksfulla, lyhörda och övertygande

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

ENFJ-profilen i organisationer

 

Bidrag till organisationen

- Har tydliga idelbilder av hur människor ska behandlas i organisationen.

- Tycker om att leda och underlätta teamarbete.

- Uppmuntrar samarbete.

- Ger uttryck för organisationens värderingar.

- Strävar efter att uppnå fruktbara lösningar.

 

Ledarskapsstil

- Leder genom personlig entusiasm.

- Engagerad, delaktig attityd.

- Tar hänsyn till sina medarbetares behov.

- Uppmanar organisationen att handla i enlighet med dess värderingar.

- Inspirerar till förändring.

 

Föredragen arbetsmiljö

- Individer fokuserade på att förbättra andras villkor.

- Individorienterad.

- Stödjande och social.

- Har en harmonisk atmosfär.

- Uppmuntrar egna initiativ.

- Stabil och välordnad.

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Effektiv problemlösning

 

I allmänhet fattar vi beslut och löser problem med hjälp av våra mest utvecklade funktioner; den dominanta funktionen och stödfunktionen. De mindre utvecklade funktionerna, dvs den tredje och fjärde funktionen, ignoreras i stor utsträckning. Nedan visas den "arbetsgång" vid problemlösning en person med ENFJ-profil använder.

 

1. Ta hänsyn till mänskliga värden!

Vila bakomliggande värden finns, hur kommer andra att reagera, vem är rätt person för jobbet?

2. Se på bilden i stort!

Vilka möjligheter och alternativ finns?

3. Se på fakta!

Vilka är fakta och hur ser situationen ut, vad gör jag och vad gör andra?

4. Tillämpa logik och analys!

Vilka är för- och nackdelar och logiska konsekvenser för varje alternativ, vilka är kostnaderna?

 

--------------------------------------------------------------------------------

ENFJ-profilen i arbetsgrupper

 

Bidrar till teamet genom att

- Tillhandahålla struktur och organisation.

- Bygga upp konsensus genom klargörande och samarbete.

- Vara en inspirationskälla tack vare insikt och känslighet.

- Stimulera med humor och entusiasm.

 

Påverkar teammedlemmar genom att

- Uppmuntra alla att uttrycka sina åsikter.

- Rikta uppmärksamhet mot såväl process som innehåll.

- Skapa en tydlig organisation med tidsplaner och måldefinitioner.

 

Leder genom att

- Underlätta måluppfyllelse genom samarbete och genom att överväga alla synpunkter.

- Bidra med insiktsfull och fokuserad planering.

- Använda sig av alla teamets resurser och försäkra sig om mångfald.

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Gruppering av preferenser

Preferensprofilen kan också delas upp i olika kombinationer. Dessa kombinationer kan ses som "linser" genom vilka man kan betrakta en persons interaktion i ett team. Genom linserna kan man få information om hur de olika delarna i preferensprofilen samverkar och ger upphov till tämligen förutsägbara handlingssätt.

 

Funktionslinsen kan ge insikter om sättet att kommunicera. Jag bedöms vara insiktsfull och hjälpsam.

Beslutslinsen är användbar för att förstå olika sätt att fatta beslut. Om mig säger den att jag fattar snabba beslut med tillförsikt.

Kvadrantlinsen är användbar i förändringsarbete. Jag sägs vara aktiv och innovativ.

 

Här kan du ta del av hur den MBTI-test utföll. Myers-Briggs Type Indicator är världens mest utprövade personlighetsinventorium. MBTI visar en persons psykologiska preferenser på fyra olika skalor; energi, varseblivning, beslutsfattande och livsstil.

 

Framträdande Extraverted känsla (Fe)

Hjälpare Riktad inått Intuition (Ni)

Tertiary Extraverted avkänning (Se)

Underordnad Riktat inått tänkande (Ti)

-------------------------------------------------------------------------------

Personbeskrivning

Starka sidor

Människor med denna preferensprofil har sitt fokus på andra, och har lätt att förstå andra människors känslor - deras motiv, deras bekymmer och glädjeämnen. De är inriktade på att att stötta andra och uppmuntra deras växt och utveckling. Ofta fungerar de som katalysatorer som lockar fram det bästa hos andra, och kan vara såväl inspirerande ledare som lojala följeslagare.

 

Karaktäristiska drag

ENFJ--profiler baserar sina beslut på sin personliga värdeskala. De använder sin känslofunktion främst i yttervärlden och utstrålar värme och energi. De ser till det bästa i andra och värderar harmoni och samarbete. Ofta är de

- varma, medkännande och stöttande

- lojala och pålitliga

De ser mening och samband där detta inte är uppenbart för andra. Nya idéer väcker deras nyfikenhet, och de stimuleras av möjligheten att kunna bidra med något värdefullt till mänskligheten. Människor med ENFJ-profil tenderar att

- vara fantasifulla

- uppskatta variation och nya utmaningar

De har god blick för andras potential och lägger ner mycket energi på att stötta deras utveckling. De underlättar för andra på ett taktfullt sätt. De tar ansvar för att organisera samvaron mellan kollegor, vänner och familj på ett sätt som gör att alla är delaktiga, frid råder och alla trivs.

Andras bild

ENFJ--profiler är energiska, entusiastiska och mycket uppmärksamma på andra. Deras genuina intresse kan ofta locka fram och få den mest reserverade människa att bli delaktig. De lyssnar på och stöttar andra, men har också mycket bestämda värderingar och åsikter som de klart uttalar. De stimuleras av umgänget med andra människor och är socialt kompetenta, men har också ett starkt behov av intima relationer. De lägger ner stor entusiasm och kraft för att skapa och vidmakthålla sådana.

De vill ha ett välorganiserat liv och ogillar tvetydiga relationer eller situationer. Om människors behov kommer i konflikt med tidsplaner eller regler, får de mänskliga behoven komma främst. Andra ser dem i allmänhet som

- sociala, personliga, sympatiska, älskvärda

- uttrycksfulla, lyhörda och övertygande

 

--------------------------------------------------------------------------------

ENFJ-profilen i organisationer

Bidrag till organisationen

- Har tydliga idelbilder av hur människor ska behandlas i organisationen.

- Tycker om att leda och underlätta teamarbete.

- Uppmuntrar samarbete.

- Ger uttryck för organisationens värderingar.

- Strävar efter att uppnå fruktbara lösningar.

 

Ledarskapsstil

- Leder genom personlig entusiasm.

- Engagerad, delaktig attityd.

- Tar hänsyn till sina medarbetares behov.

- Uppmanar organisationen att handla i enlighet med dess värderingar.

- Inspirerar till förändring.

 

Föredragen arbetsmiljö

- Individer fokuserade på att förbättra andras villkor.

- Individorienterad.

- Stödjande och social.

- Har en harmonisk atmosfär.

- Uppmuntrar egna initiativ.

- Stabil och välordnad.

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Effektiv problemlösning

I allmänhet fattar vi beslut och löser problem med hjälp av våra mest utvecklade funktioner; den dominanta funktionen och stödfunktionen. De mindre utvecklade funktionerna, dvs den tredje och fjärde funktionen, ignoreras i stor utsträckning. Nedan visas den "arbetsgång" vid problemlösning en person med ENFJ-profil använder.

 

1. Ta hänsyn till mänskliga värden!

Vila bakomliggande värden finns, hur kommer andra att reagera, vem är rätt person för jobbet?

2. Se på bilden i stort!

Vilka möjligheter och alternativ finns?

3. Se på fakta!

Vilka är fakta och hur ser situationen ut, vad gör jag och vad gör andra?

4. Tillämpa logik och analys!

Vilka är för- och nackdelar och logiska konsekvenser för varje alternativ, vilka är kostnaderna?

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

ENFJ-profilen i arbetsgrupper

Bidrar till teamet genom att

- Tillhandahålla struktur och organisation.

- Bygga upp konsensus genom klargörande och samarbete.

- Vara en inspirationskälla tack vare insikt och känslighet.

- Stimulera med humor och entusiasm.

 

Påverkar teammedlemmar genom att

- Uppmuntra alla att uttrycka sina åsikter.

- Rikta uppmärksamhet mot såväl process som innehåll.

- Skapa en tydlig organisation med tidsplaner och måldefinitioner.

 

Leder genom att

- Underlätta måluppfyllelse genom samarbete och genom att överväga alla synpunkter.

- Bidra med insiktsfull och fokuserad planering.

- Använda sig av alla teamets resurser och försäkra sig om mångfald.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Gruppering av preferenser

Preferensprofilen kan också delas upp i olika kombinationer. Dessa kombinationer kan ses som "linser" genom vilka man kan betrakta en persons interaktion i ett team. Genom linserna kan man få information om hur de olika delarna i preferensprofilen samverkar och ger upphov till tämligen förutsägbara handlingssätt.

Funktionslinsen kan ge insikter om sättet att kommunicera. Jag bedöms vara insiktsfull och hjälpsam.

 

Beslutslinsen är användbar för att förstå olika sätt att fatta beslut. Om mig säger den att jag fattar snabba beslut med tillförsikt.

 

Kvadrantlinsen är användbar i förändringsarbete. Jag sägs vara aktiv och innovativ.

 

 

-------------------------------------------------------------------------------- ENFJ är min personlighet

Här kan du ta del av hur den MBTI-test utföll som jag gjorde sommaren 2010. Myers-Briggs Type Indicator är världens mest utprövade personlighetsinventorium. MBTI visar en persons psykologiska preferenser på fyra olika skalor; energi, varseblivning, beslutsfattande och livsstil.

--------------------------------------------------------------------------------

 

Personbeskrivning

 

Starka sidor

Människor med denna preferensprofil har sitt fokus på andra, och har lätt att förstå andra människors känslor - deras motiv, deras bekymmer och glädjeämnen. De är inriktade på att att stötta andra och uppmuntra deras växt och utveckling. Ofta fungerar de som katalysatorer som lockar fram det bästa hos andra, och kan vara såväl inspirerande ledare som lojala följeslagare.

 

Karaktäristiska drag

ENFJ--profiler baserar sina beslut på sin personliga värdeskala. De använder sin känslofunktion främst i yttervärlden och utstrålar värme och energi. De ser till det bästa i andra och värderar harmoni och samarbete. Ofta är de

- varma, medkännande och stöttande

- lojala och pålitliga

De ser mening och samband där detta inte är uppenbart för andra. Nya idéer väcker deras nyfikenhet, och de stimuleras av möjligheten att kunna bidra med något värdefullt till mänskligheten. Människor med ENFJ-profil tenderar att

- vara fantasifulla

- uppskatta variation och nya utmaningar

De har god blick för andras potential och lägger ner mycket energi på att stötta deras utveckling. De underlättar för andra på ett taktfullt sätt. De tar ansvar för att organisera samvaron mellan kollegor, vänner och familj på ett sätt som gör att alla är delaktiga, frid råder och alla trivs.

 

Andras bild

ENFJ--profiler är energiska, entusiastiska och mycket uppmärksamma på andra. Deras genuina intresse kan ofta locka fram och få den mest reserverade människa att bli delaktig. De lyssnar på och stöttar andra, men har också mycket bestämda värderingar och åsikter som de klart uttalar. De stimuleras av umgänget med andra människor och är socialt kompetenta, men har också ett starkt behov av intima relationer. De lägger ner stor entusiasm och kraft för att skapa och vidmakthålla sådana.

De vill ha ett välorganiserat liv och ogillar tvetydiga relationer eller situationer. Om människors behov kommer i konflikt med tidsplaner eller regler, får de mänskliga behoven komma främst. Andra ser dem i allmänhet som

- sociala, personliga, sympatiska, älskvärda

- uttrycksfulla, lyhörda och övertygande

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

ENFJ-profilen i organisationer

 

Bidrag till organisationen

- Har tydliga idelbilder av hur människor ska behandlas i organisationen.

- Tycker om att leda och underlätta teamarbete.

- Uppmuntrar samarbete.

- Ger uttryck för organisationens värderingar.

- Strävar efter att uppnå fruktbara lösningar.

 

Ledarskapsstil

- Leder genom personlig entusiasm.

- Engagerad, delaktig attityd.

- Tar hänsyn till sina medarbetares behov.

- Uppmanar organisationen att handla i enlighet med dess värderingar.

- Inspirerar till förändring.

 

Föredragen arbetsmiljö

- Individer fokuserade på att förbättra andras villkor.

- Individorienterad.

- Stödjande och social.

- Har en harmonisk atmosfär.

- Uppmuntrar egna initiativ.

- Stabil och välordnad.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Effektiv problemlösning

 

I allmänhet fattar vi beslut och löser problem med hjälp av våra mest utvecklade funktioner; den dominanta funktionen och stödfunktionen. De mindre utvecklade funktionerna, dvs den tredje och fjärde funktionen, ignoreras i stor utsträckning. Nedan visas den "arbetsgång" vid problemlösning en person med ENFJ-profil använder.

 

1. Ta hänsyn till mänskliga värden!

Vila bakomliggande värden finns, hur kommer andra att reagera, vem är rätt person för jobbet?

2. Se på bilden i stort!

Vilka möjligheter och alternativ finns?

3. Se på fakta!

Vilka är fakta och hur ser situationen ut, vad gör jag och vad gör andra?

4. Tillämpa logik och analys!

Vilka är för- och nackdelar och logiska konsekvenser för varje alternativ, vilka är kostnaderna?

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

ENFJ-profilen i arbetsgrupper

 

Bidrar till teamet genom att

- Tillhandahålla struktur och organisation.

- Bygga upp konsensus genom klargörande och samarbete.

- Vara en inspirationskälla tack vare insikt och känslighet.

- Stimulera med humor och entusiasm.

 

Påverkar teammedlemmar genom att

- Uppmuntra alla att uttrycka sina åsikter.

- Rikta uppmärksamhet mot såväl process som innehåll.

- Skapa en tydlig organisation med tidsplaner och måldefinitioner.

 

Leder genom att

- Underlätta måluppfyllelse genom samarbete och genom att överväga alla synpunkter.

- Bidra med insiktsfull och fokuserad planering.

- Använda sig av alla teamets resurser och försäkra sig om mångfald.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Gruppering av preferenser

Preferensprofilen kan också delas upp i olika kombinationer. Dessa kombinationer kan ses som "linser" genom vilka man kan betrakta en persons interaktion i ett team. Genom linserna kan man få information om hur de olika delarna i preferensprofilen samverkar och ger upphov till tämligen förutsägbara handlingssätt.

 

Funktionslinsen kan ge insikter om sättet att kommunicera. Jag bedöms vara insiktsfull och hjälpsam.

 

Beslutslinsen är användbar för att förstå olika sätt att fatta beslut. Om mig säger den att jag fattar snabba beslut med tillförsikt.

 

Kvadrantlinsen är användbar i förändringsarbete. Jag sägs vara aktiv och innovativ.

 

Se också

Myers-Briggs typindikator

Keirsey temperamentsorterare

Idealist temperament

Lärare (rollVariant)

Etisk intuitiv utåtriktad person (Socionics telefax av denna typ)

 

Hänvisar till

^ Typ

^ Preferens

^ Temperament

^ Myers Isabel Briggs (1998). Inledning som ska skrivas: En vägleda till överenskommelse dina resultat på denBriggs typindikatorn. Berg beskådar, CA: CPP Inc.

^ Myers Isabel Briggs; Mary H. McCaulley (1985). Handbok: En vägleda till utvecklingen och bruket av denBriggs typindikatorn, 2nd (på engelska) upplaga, Palo alt, CA: Konsulterande psykologpress, 52. ISBN 0-89106-027-8.

^ Barron-Tieger Barbara; Tieger Paul D. (1995). Gör vad du är: upptäck göra perfektkarriären för dig till och med hemligheterna av personlighetstyp. Boston: Lite brunt. ISBN 0-316-84522-1.

 

Utsidan anknyter

Keirsey lärareIdealist (ENFJ)

TypeLogic ENFJ

Personlighetssida ENFJ

Det Myers & Briggs fundamentet: De 16 MBTI-typerna

 

ENFJ är Håkans personlighet

 

Referens:

 

Det här är version av http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/sv/ENFJ.

 

Det här är en ögonblicksinformation från sidan den 20 nov 2010 03:19:14 GMT.

 

 

Kontakta oss:

E-post: info@forenadefamiljehem.se

 

Org.nummer 559066-1533

Vid förfrågningar kan du dygnet runt ringa oss på telefonnummer:

070-547 26 60

 

Postadress:

Förenade familjehem AB

Smedstorpsvägen 3, 276 50 Hammenhög